Biblioteka szkolna

Edukacyjny projekt biblioteczny

Projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej realizowany w ramach programu „  Będę częstym gościem biblioteki szkolnej”, w roku szkolnym 2016/2017.

 

Książki są jak ludzie, których wartość niepodobna rozeznać po stroju.

Jan Parandowski

 

Cele biblioteki szkolnej:

1. Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

2.  Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią :

-  wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,

-wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,

-umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,

-pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania  i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,

-udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,

- organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,

- współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,

- szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela     w życiu społecznym,

- propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

3. Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki działania i poszerza zakres usług, rozwija warsztat informacyjny i zatrudnia odpowiednio przygotowany personel.

Projekt w etapach edukacyjnych

 - Dla klas 0– III „Chcę byś była moim przewodnikiem”. Pierwsze spotkanie z książką .

 - Dla klas IV – VI „ Literaccy bohaterowie moich lat” . Co czytali nasi rodzice? – wywiad.

 

Cele projektu:

1. Poznanie lektur, które czytali rodzice, na jakich bohaterach się wzorowali, jakie książki poleciliby swoim wnukom.

2. Odnalezienie wskazanych tytułów w bibliotece szkolnej,  wypożyczenie książek.

3. Wspólne, rodzinne czytanie wypożyczonych książek, rozmowa o ich bohaterach, wspomnienia z czasów szkolnych.

4. Zachęcenie do systematycznego korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

5. Zachęcenie poprzez dzieci rodziców do czytania książek najmłodszym uczniom szkoły.

6. Oderwanie poprzez czytanie książki i inne działania od niezdrowego spędzania czasu przy telewizji czy komputerze.

7. Pokazanie wartości i mądrości jakie płyną z czytania.

8. Udział w akcjach organizowanych przez bibliotekę szkolną, a poprzez to większe zaangażowanie uczniów.

9 Nawiązanie współpracy z innymi instytucjami.

10. Wykazanie się własną twórczością i pomysłowością.

 

Formy Realizacji

1. Wspólne wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach. (klasy 0-III)

2. Przedstawienie w formie zakładki  do książki tego co wiąże się miłego z książką  (klasy  0-III).

3. Wspólne, głośne czytanie  książki ‘ Ucho, dynia sto dwadzieścia pięć” (klasy IV-VI).

4. Wywiad z rodzicami „ Co czytali nasi rodzice?” (klasy IV-VI)

5. Lekcje biblioteczne (klasa III i VI).

6. Zorganizowanie wystawy bajek i baśni w Oddziale Przedszkolnym.

7. Udział byłych nauczycieli w czytaniu książek dla uczniów obu etapów edukacyjnych.

8. Konkurs czytelniczy przeczytanych książek.

9. Konkurs wierszy świątecznych „Boże Narodzenie w wierszu” w klasach ( I-III).

10.  Zakładka do książki. Konkurs klas I – III.

11. Zajęcia feryjne „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia literacko – plastyczne. Uczniowie uczestniczący w zajęciach podczas ferii zapoznają się z twórczością Ch. H. Andersena poprzez głośne czytanie i ekranizację filmową. Następnie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach plastycznych dotyczących tematu w danym dniu.

 

Spodziewane efekt:

- Uczniowie zainteresują się starszymi książkami z biblioteki szkolnej.

-Poszerzy się zestaw lektur, po które sięgają młodzi czytelnicy.

- Poprzez wywiad w klasach starszych dowiedzą się co czytali ich rodzice i dziadkowie.

- Zaangażują się bardziej w życie biblioteki szkolnej.

- Zwiększy się czytelnictwo i zainteresowanie książką.

- W korzystanie zostaną włączeni wszyscy uczniowie szkoły, łącznie z najmłodszymi uczniami.

- Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone poprzez dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

Etapy realizacji projektu

 1. Wyjście do Gminnej Biblioteki Publicznej – wrzesień
 2. Wspólne czytanie książki „Ucho, dynia , sto dwadzieścia pięć” – wrzesień
 3. Zakładka do książki – ogłoszenie wyników konkursu – listopad.
 4. Lekcje biblioteczne klasa VI październik, klasa III październik.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu na świąteczny wiersz podczas Koncertu kolęd i pastorałek – grudzień.
 6. Zajęcia feryjne „Zima w tęczowych kolorach” – zajęcia literacko – plastyczne.
 7. Wystawa bajek i baśni w Oddziale Przedszkolnym – marzec.
 8. Wspólne czytanie książek przez byłych nauczycieli – kwiecień.
 9. Rozstrzygniecie Konkursu Czytelniczego klas IV-VI – maj.
 10. Podsumowanie działań projektowych – sprawozdanie. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
 • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć