• Rok szkolny 2012/13 . Projekt

    •  

           Człowiek – najlepsza inwestycja

            EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU

          Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach przystąpiło do realizacji projektu: „Edukacja kluczem do sukcesu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans Edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

                            Finansowanie projektu nastąpi:

     a)  ze środków dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: kwota wnioskowana  i kwota proponowana –132 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych) co stanowi 88 % kosztów realizacji projektu,

     b) z udziału własnego Gminy Gorzyce w kwocie 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł), w formie wkładu niepieniężnego (koszt sal przeznaczonych na zajęcia i miejsca na biuro projektu) - co stanowi 12 % kosztów realizacji projektu.

     Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. A.Osetka przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

     Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV – VI SP 1 w Gorzycach.

     Czas trwania projektu : 01.11.2012 - 30.06.2013

     Celem głównym projektu jest: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, rozbudzenie wśród dzieci motywacji poznawczej, zainteresowań, motywacji do nauki, a także wsparcie logopedyczne oraz rewalidacyjne.                                                                                                    

                             Cele szczegółowe obejmują:

     1. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu języka angielskiego,
     2. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki,
     3. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu ICT i grafiki komputerowej,
     4. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu przyrody,
     5. rozwijanie zdolności plastycznych,
     6. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     7. skorygowanie wady wymowy
     8. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych z języka polskiego,
     9. poszerzenie i utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy, przekładające się na lepsze wyniki w nauce.

                  Projekt obejmuje:

     1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
     2. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z ICT i grafiki komputerowej,
     3. zajęcia praktyczno-doświadczalne z przyrody,
     4. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki,
     5. zajęcia rozwijające zdolności plastyczne,
     6. zajęcia rewalidacyjne,
     7. zajęcia z logopedą,
     8. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

     Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

     Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne i inne niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

      

      

                                                                                                                                                  Biuro Projektu:    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka                                                                                                                                                                                      ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyc,  tel. (15) 8362 814         

      

      

      

     Człowiek – najlepsza inwestycja

      

     REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
     „EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU"

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   § 1
                                                                                                                Postanowienia ogólne

     1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „ Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanym  w ramach Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",  Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
     2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1  im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.
     3. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2012r. do 30.06.2013r.
     4. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.
     5. Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.
     6. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
     7. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VI  w SP 1 w Gorzycach.

      § 2
     Cele projektu

     1. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, rozbudzenie wśród dzieci motywacji poznawczej, zainteresowań, motywacji do nauki a także wsparcie logopedyczne oraz rewalidacyjne.
     2. Cele szczegółowe obejmują:
     1. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu języka angielskiego,                                                                                                                                                                                                      
     2. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki,
     3. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu ICT i grafiki komputerowej,
     4. rozwój praktycznego zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu przyrody,
     5. rozwijanie zdolności plastycznych,
     6. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     7. skorygowanie wady wymowy,
     8. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych z języka polskiego,
     9. poszerzenie i utrwalenie zdobytej na zajęciach wiedzy,  przekładające się na lepsze wyniki w nauce.

     § 3
     Zakres realizacji projektu

     1. Projekt obejmuje:
     1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
     2. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z ICT i grafiki komputerowej,
     3. zajęcia praktyczno-doświadczalne z przyrody,
     4. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki,
     5. zajęcia rozwijające zdolności plastyczne,
     6. zajęcia rewalidacyjne,
     7. zajęcia z logopedą,
     8. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
     1. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatne materiały dydaktyczne i inne niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

     § 4
     Zasady rekrutacji

     1.   Rekrutacja uczestników do projektu będzie miała charakter etapowy:

     1. zgłoszenie udziału w projekcie - polegające na wypełnieniu formularza rejestracyjnego (załącznik nr 2 do regulaminu) dostępnego w biurze projektu,
     2. weryfikacja kryteriów formalnych i merytorycznych przez koordynatora po konsultacji z Komisją  Rekrutacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawcy klas IV – VI oraz asystent ds. merytorycznych,
     3. złożenie i podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
     4. złożenie i podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu).                                                       

     Wypełnienie w/w załączników  warunkuje udział w projekcie.

      

     2.   Kryteria w zależności od rodzaju zajęć:

     1. na decyzję o wsparcie poprzez zajęcia wyrównawcze i możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych ( logopedycznych i rewalidacyjnych) mają wpływ trudności w nauce lub problemy specjalistyczne – rekomendacja wychowawcy po konsultacjach z nauczycielami przedmiotów, psychologa, pedagoga, logopedy lub orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
     2. na decyzje o wsparciu w formie zajęć pozalekcyjnych decyduje zainteresowanie uczestnictwem, rekomendacja wychowawcy po konsultacjach z nauczycielami przedmiotów.            

     § 5
     Prawa i obowiązki uczestników projektu

     1. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.   
     2. Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne do zajęć oraz pozostałe formy pomocy przewidziane projektem.
     3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w prowadzonych zajęciach, akceptując terminy, które wyznaczy realizator projektu.
     4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane zwolnieniem lekarskim lub wypadkami losowymi.
     5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania punktualności na zajęciach.

     § 6
     Postanowienia końcowe

     1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
     2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.10.2012 roku.

      

      

                                                                                                                                                                                                                    KOORDYNATOR PROJEKTU

                                                                                                                                                                                                                    mgr Małgorzata Surdy

      

      

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach,
    ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
    Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych