• KLAUZULA INFORMACYJNA

    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW,

     RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, że:

      

     Administrator Danych Osobowych

     Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach z siedzibą w: Gorzyce 39-432, ul. Szkolna 45. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-28-14 lub adres e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl

     Inspektor Ochrony Danych

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

     Cele przetwarzania danych osobowych

     Celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest przede wszystkim realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     Ponadto istotnym celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

     Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę także w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

     Szkoła może przetwarzać dane także w celu promowania swojej działalności oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także w celu udziału uczniów w konkursach, zawodach, turniejach organizowanych przez Szkołę.

     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

     W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit g RODO czyli wypełnienia przez Szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

     Przepisy te znajdują się przede wszystkim w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

     Szkoła przetwarza dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

     W niektórych przypadkach podstawę przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów stanowić może zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku.

      

     Odbiorcy danych osobowych

     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. MEN, OKE, Urząd Gminy) oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) – w szczególności firma VULCAN w zakresie prowadzenia dziennika elektronicznego.

     Przekazywanie danych do państw trzecich

     Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

     Okres przechowywania danych osobowych

     Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania.

     Z kolei jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody będziemy przechowywać je do momentu wycofania zgody.

     Prawa osób, których dane dotyczą

     Posiadacie Państwo prawo do:

     • dostępu do treści swoich danych,
     • sprostowania danych,
     • usunięcia danych,
     • ograniczenia przetwarzania,
     • przenoszenia danych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     Ponadto jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach opracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO.

     Podanie danych jest:

     • obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia, rodzica/prawnego opiekuna;
     • dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zrealizowania celu, jednak nie wpływa na realizację zadań przez placówkę względem ucznia.

      

     Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

      

     Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach,
    ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
    Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych