•  

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   WSTĘP:

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp1gorzyce.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 2007.10.05

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.29

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

   - filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

   - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    -niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

   - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

   - część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

   INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

   Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   możliwość powiększenia liter

   możliwość pomniejszenia liter

   skala szarości dla jednego zdjęcia

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

   Deklaracje  sporządzono dnia 25.09-2020 r.

   Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Szczypień, Ewelina Drzazga, Kinga Roszuk

   e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl

   lub skontaktować się z sekretariatem szkoły

   telefon: 15 836-28-14

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

   Każdy ma prawo:

   - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej, prowadzą do niego schody, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od ulicy Sandomierskiej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły jest miejsce parkingowe oraz miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

   W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę. W budynku są  dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    • (015) 836-28-14
    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
    • mgr Piotr Elżakowski
    • mgr Dorota Kaczor
  • Nasze media społecznościowe

  • Galeria zdjęć

    brak danych