• KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW

    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy:

     Administrator Danych Osobowych

     Administratorem Państwa danych osobowychjest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach z siedzibą w: Gorzyce 39-432, ul. Szkolna 45. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-28-14 lub adres e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl

     Inspektor Ochrony Danych

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

     Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

     Państwa dane osobowesą przetwarzane przez Szkołę zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

     Odbiorcy danych osobowych

     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

     Przekazywanie danych do państw trzecich

     Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

     Okres przechowywania danych osobowych

     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

      

     Prawa osób, których dane dotyczą

     Posiadacie Państwo prawo do:

     • dostępu do treści swoich danych,
     • sprostowania danych,
     • usunięcia danych,
     • ograniczenia przetwarzania,
     • przenoszenia danych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisyRozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowejnr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach opracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO.

     Podanie danych jest:

     W przypadku umów podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy.

     Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

     Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • psp_gorzyce1@interia.pl
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych