• KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE SZKOŁY NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

    • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE SZKOŁY NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach na portalu społecznościowym Facebook:

     Administrator Danych Osobowych

     Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach z siedzibą w: ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel.15 836-28-14 lub adres e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl.

     Inspektor Ochrony Danych

     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

     Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

     W związku z prowadzeniem przez Szkołę fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

     • Osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”,
     • Osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,
     • Osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość,
     • Osób odwiedzających fanpage.

      

     Kategorie przetwarzanych danych osobowych

     Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko.

      

     Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Szkoły, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymipołączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

     Celeprzetwarzania danych osobowych

     Celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’apod nazwą Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą o działalności Szkoły oraz o osiągnięciach i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na  promowaniu działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości i komentarze użytkowników.

     Odbiorcy danych osobowych

     Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem:

                     https://www.facebook.com/about/privacy

     Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

     Przekazywanie danych do państw trzecich

     Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów.

     Więcej: https://www.facebook.com/about/privacy

     Okres przechowywania danych osobowych

     Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania - prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

     Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata.

     Prawa osób, których dane dotyczą

     Posiadacie Państwo prawo do:

     • dostępu do treści swoich danych,
     • sprostowania danych,
     • usunięcia danych,
     • ograniczenia przetwarzania,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisyRozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetkaw Gorzycachopracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO.

     W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Przedszkola, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

     Podanie danych

     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości.W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facobook.

     Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

     Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • psp_gorzyce1@interia.pl
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych