• INFORMACJE NA TEMAT REGULAMINU ŚWIETLICY

    • Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej dla dzieci rodziców pracujących.

     1.Świetlica szkolna jest czynna w godzinach: poniedziałek, środa/  6:30-7:30 i  12:45 – 16:00

                                                                   wtorek, czwartek, piątek / 6:30-7:30 i  11:50 – 16:00

      

     2.Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.

      

     3. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia

         do sali świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione, wyjścia na zajęcia pozalekcyjne

         lub do autobusu szkolnego oraz samodzielnego powrotu dziecka do domu.

      

     4. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz

        odbioru do godziny 16.00.

      

     5. Nie podlega opiece wychowawcy dziecko przebywające w szkole dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

      

     6. Wychowawca  świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren

         szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

      

     7. Dzieci odbierane są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

         Osoba odbierająca dziecko jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

      

     8. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica.

      

     9. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców.

      

     10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej (odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

      

     11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

      

     12. W świetlicy szkolnej dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych. Za zaginione telefony, MP3 oraz inne urządzenia techniczne, wartościowe przedmioty świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych