• REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

    • Regulamin Pracy Świetlicy

     Szkoły Podstawowej nr 1 im.ks. Adama Osetka w Gorzycach

      

     § 1


     Postanowienia ogólne
      Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
     W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

     § 2

     Cele i zadania świetlicy
     Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom:

     1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki  własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
     2. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
     3. Rozwija zainteresowania oraz zdolności.
     4. Wdraża do samodzielnej pracy.

     5. Udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
     6. Organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
     7. Współpracuje i współdziała ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

      

     Do zadań świetlicy należy:

     • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
     • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
     • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
     • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
     • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
       i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
     • rozwijanie samodzielności i samorządności;
     • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
     • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

      

      

     § 3

     Założenia organizacyjne:


     1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach rannych, przed lekcjami
     tj. 6:30 – 7:30 i po lekcjach do godziny 16:00.

      

     2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 3 września każdego roku szkolnego.

      

     3.  Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy,
      w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły).

      

     4. Na podstawie zebranych kart ustala się listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

      

     5. Analiza informacji zawartych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.

      

     6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

      

      

       § 4

     1. Wychowankowie świetlicy
     1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących.

     2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie.


     2. Prawa uczestnika świetlicy.

     1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
     2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy
       oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
     3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań.
     4. Wpływa na planowanie pracy w świetlicy.
     5. Dzieci mają możliwość wyboru dowolnych zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz aktualnymi propozycjami wychowawcy.

      

     3. Obowiązki uczestnika świetlicy.
     Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

     1. Zgłaszania swojej obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejścia
       u wychowawcy świetlicy.
     2. Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy.
     3. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy.
     4. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
     5. Odrabiania zadanych lekcji pod opieką wychowawcy świetlicy.
     6. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
     7. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
     8. Poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych.
     9. Szanowania własności szkoły i innych osób.
     10. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych i respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy.
     11. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

      

     § 5

     Nagrody i wyróżnienia

     • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
     • Pochwała przekazana rodzicom/opiekunom.
     • Drobny upominek rzeczowy, itp.

     Kary

     • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
     • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
     • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
     • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

      

     § 6

     Współpraca z rodzicami

     Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
     Korespondencja z rodzicami.
     Rozmowy telefoniczne.

     § 7

     Dokumentacja świetlicy

     1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
     3. Elektroniczny dziennik zajęć.

     4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

     5. Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
   • psp_gorzyce1@interia.pl
   • (015) 836-28-14
   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Poland
   • mgr Piotr Elżakowski
   • mgr Dorota Kaczor
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych