RODO

KLAUZULA MONITORING

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach z siedzibą w: Gorzyce 39-432, ul. Szkolna 45. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-28-14 lub adres e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na podstawie art. 108a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Monitoring obejmuje: teren wokół budynku szkolnego tj. wejścia do budynku, parking i plac zabaw.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane są przez okres 20 dni od dnia zarejestrowania. Po tym czasie dane te są usuwane poprzez automatyczne nadpisanie przez system rejestrujący.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) – w szczególnym przypadku: firma serwisująca urządzenia rejestrujące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
  • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć