RODO

KLAUZULA MONITORING

 

KLUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119/1) –dalej Rozporządzenie- informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  i pracowników oraz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 1 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 4. Monitoring obejmuje: boisko szkolne, plac zabaw;
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres 20 dni od dnia zarejestrowania.
 6. Odbiorcami danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 8. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Wstęp na teren monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak możliwości przebywania na terenie monitorowanym.
 10. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
 • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć