Rok szkolny 2012/13 . Projekt Uczestnicy projektu. Spotkanie organizacyjne z rodzicami. Spotkanie z uczniami biorącymi udział w pojekcie. Zajęcia plastyczne w ramach projektu. Zajęcia z ICT i grafiki komputerowej. Zajęcia praktyczno-doświadczalne. Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje z matematyki. Zajęcia z logopedą. Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Nasz finalista- wzór do naśladowania.

Projekt Unijny

Spotkanie organizacyjne z rodzicami.


                                                    

 

W dniu 31 października br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Gorzycach o godz. 16.30 odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów SP1 pro­mu­jące pro­jekt „Edukacja kluczem do sukcesu” współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Spotkanie miało charak­ter informacyjno-​promocyjny. Dotyczyło projektu „Edukacja kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki Pri­o­ry­tet IX. Rozwój wyk­sz­tałce­nia kom­pe­tencji w regionach; Dzi­ałanie 9.1 Wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych i zapewnie­nie wysok­iej jakości usług eduka­cyjnych świad­c­zonych w sys­temie oświaty; Pod­dzi­ałanie 9.1.2 Wyrówny­wanie szans eduka­cyjnych uczniów z grup o utrud­nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem spotkania było przed­staw­ie­nie założeń pro­jektu oraz zaplanowanych w nim dzi­ałań przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Dodatkowo, była to ide­alna okazja do naw­iąza­nia bezpośred­niego kon­taktu i wymi­any oczeki­wań, co do prze­biegu pro­jektu pomiędzy personelem biorą­cymi udział w pro­jek­cie a rodzicami.

Pod­czas spotkania obecny był dyrektor SP1, kadra zarządza­jąca pro­jek­tem (koordynator projektu, asystent ds. merytorycznych) oraz nauczyciele. Na rodziców czekały również ulotki promujące projekt.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
  • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć