RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej rozporządzenie- informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod nr tel.15 836 28 14: lub adresem e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 • w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
 • w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
 1. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawaoraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisyRozporządzenia;
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 • dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
 • (015) 836-28-14

Galeria zdjęć